การพัฒนาวิธีทดสอบผู้บริโภคด้านความชอบต่อสินค้า โดยการศึกษาการตอบแบบสอบถามควบคู่กับพฤติกรรมการเลือกสินค้าตอบแทนกลับบ้าน