ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศน์ในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, "ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research 2: 1–37. 2009 , ปีที่ 2009, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 1-37
Publish Year National Conference 3
2013 exทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสรัญญา วัชโรทัย, exทัศเนศวร์ เพชรคง , "อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชประเภทบุกบอนบนดินในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม, 7 มีนาคม - 26 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอรพรรณ ศังขจันทรานนท์ , exสหณัฐ เพชรศรี, exชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม, 6 มีนาคม - 12 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสรัญญา วัชโรทัย, "ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเหง้าผักหนาม ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าไมยราบเลื้อย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 4 เมษายน - 12 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย