Conference

Article
การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ
Conference
การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม
Class
ชาติ
Date
6 มีนาคม - 12 กันยายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-