โครงข่ายทางสภาพแวดล้อมเชิงปฏิสัมพันธ์กับการก่อเกิดความยั่งยืนของสถานที่:กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Publish Year National Journal 2
2016 exวีรยา เอี่ยมฉำ่, exศ.กำธร กุลชล, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย: กรณีศึกษาตำบลเขากวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 85-101
2010 inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายที่ว่างเชิงปฏิสัมพันธ์กับความยั่งยืนของสถานที่", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010 - ธันวาคม 2011, หน้า 29-41
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Place-Netting: The Embodiment of Intervals, Sociability, Identity, and Sustainability", 2012 Hawaii International Conference on Arts and Humanities, 10 - 13 มกราคม 2012, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2016 exศุภชัย ชัยจันทร์, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพสะท้อนความเป็นสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือง", การประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม "สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจำปี 2559, 24 - 25 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย