Journal

การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย: กรณีศึกษาตำบลเขากวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 16854489)
15
2
85-101
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-