Journal

Article
การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย: กรณีศึกษาตำบลเขากวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
Journal
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 16854489)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
85-101
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-