โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์