ผลกระทบของการเผาสวนป่าไม้สักต่อพฤติกรรมไฟและการปลดปล่อยคาร์บอนของเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินออกสู่บรรยากาศ