การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก

Publish Year National Conference 4
2011 exน.ส.โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "ลักษณะสปอร์ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์, exน.ส.โชติรส รอดเกตุ, "Morphological marker of Colletotrichum species on chilli in Thailand", The 5th Thai Mycological conference, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนวรัตน์ อิ่มจิต, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบวิธีประยุกต์ใช้น้ำหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2009 exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบ casein hydrolysis เพื่อจำแนก species ของ Colletotrichum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 21 สิงหาคม 2009, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย