ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติสำหรับทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exธีรพล เจริญสุข, "แบบจำลองสาธารณสิืธิเพื่อการจัดการน้ำผิวดิน", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 34-41