โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

Sub Project

Publish Year National Journal 3
2012 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exนายไพรัช กิจวรวุธ, "การพยากรณ์ปริมาณฝน", International Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 83-91
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exVanisa Surapipith, "Upper Air Profiles in Thailand Eastern Seaboard", Journal of Reasearch in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 19-26
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exSomkuan Tonjan, "An Investigation of The Precipitation Prediction Results of The Public Domain System Model (WRF)", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 27-34