การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและเอทานอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล