โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก