การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (ศึกษาความเป็นไปได้)