อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของดินป่าเปิดใหม่ บริเวณอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


แสดงความคิดเห็น

(0)