ศึกษาการจัดการการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในภาคขนส่งทางบก