กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย