การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม