ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Rediscovery of National Glory and History: The Siam Renaissance as Counter-Discursive Thai Films", The Journal (Journal of the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 47-67
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Rediscovering National Glory and History: Counter-Discourse and Politics of Thai Identity in The Siam Renaissance (2004)", Beyond the Politics of Identity Postgraduate Film Conference, 20 มิถุนายน 2009, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ทวิภพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม", การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา, 17 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย