ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหล-อุณหภูมิ-โครงสร้างที่มีผลกระทบต่อกันและการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมไทย