การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก

Publish Year International Journal 1
2013 exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Protease Activity for Identification of Colletotrichum Species CausingChilli Anthracnose in Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 173-180
Publish Year National Journal 3
2011 exน.ส. โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "ลักษณะสปอร์ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 331-334
2010 exวรานันท์ วิญญูรัตน์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบ casein hydrolysis เพื่อจำแนก species ของ Colletotrichum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 299-302
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exวรานันท์ วิญญูรัตน์, exโชติรส รอดเกตุ, exเทพพนม แสงเพลิง, "ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 318-321
Publish Year International Conference 3
2012 exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "Protease activity for identification of Colletotrichum species causing chilli anthracnose in Thailand", International Coference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "RFLP Identification of Colletotrichum species isolated from chilli in Thailand", International Coference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM 2012), 21 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "Molecular Diversity of Colletotrichum gloeosporioides isolates from chilli", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exวรานันท์ วิญญรัตน์, exโชติรส รอดเกต, exเทพพนม แสงเพลิง, "ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 21 สิงหาคม 2009, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย