การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อดำโดยวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน

Publish Year National Journal 1
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอาหารต่อการเลี้ยงไก่ดำภูพานแบบพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 112, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 42-46