การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 2
2016 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacies of wettable pellet and fresh culture of Trichoderma asperellum biocontrol products in growth promoting and reducing dirty panicles of rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 243-249
2015 exนส.พราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "APPLICATION OF Trichoderma asperellum FRESH CULTURE BIOPRODUCT AS POTENTIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENT OF FUNGAL DISEASES TO INCREASE YIELD OF RICE (Oryza sativa L.)", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 67-85
Publish Year International Conference 7
2014 exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Trichoderma harzianum Bioproducts for Increasing Yield and Reducing Narrow Brown Spot, Sheath Rot and Dirty Panicle Diseases of Rice in Small Plots", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhraomas Charoenrak , inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seed Soaking and Foliar Spraying of Trichoderma harzianum Isolates Increased Chitinase Levels in Rice Leaf", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhraomas Charoenrak , exTanatip Sirikongsuk, "Efficacy of Powder Formulation of Trichoderma harzianum for Increasing Yield, Reducing Leaf Brown Spot and Dirty Panicle of Rice in Seed Production Field", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Trichoderma Pellet Bioproduct for Rice Yield Increment and Diseases Reduction under Field Conditions", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Seed Soaking and Foliar Spraying with Spore Suspension of Trichoderma harzianum (01-52) for Controlling Leaf Brown Spot, Sheath Rot and Dirty Panicle Diseases on Rice", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Trichoderma Pellet Bioproduct Bioproduct for Rice Yield Increment and Diseases Reduction under Field Conditions", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exจิตติศักดิ์ วัชรบูรพานันท์, exพราวมาส เจริญรักษ์, "Effects of antagonistic microorganisms on seedling growth and dirty panicle pathogens of rice", The International Symposium Go…Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture : New Markets, Food Security and a Clean Environment, 19 - 21 สิงหาคม 2009
Publish Year National Conference 10
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exน.ส.ศิริพร หนูนันท์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ชนิดผงแห้งร่วมกับการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายวิพากษ์ อ่อนทรัพย์, exนายอรรถพล แก่นสาร, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma hazianum ในการลดปริมาณเชื้อราบนเมล็ดข้าวที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ซึ่งแสดงอาการโรคเมล็ดด่าง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส.พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายธนาธิป สิริคงสุข, "ศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาเกษตรกร", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายนพดล สอดแสงอรุณงาม, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดการเกิดโรคกล้าเน่ายุบของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exน.ส.วราภรณ์ บุญเทียม, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทยภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Tricoderma harzianum for the Reduction of Bakanae Disease on Rice Seedlings", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ร่วมกับปุ๋ยเคมีระดับต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, "การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างและเจริญครอบครองรากกล้าข้าวได้ดี", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 25 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2016 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2016
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัสดุเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับผลิตชีวภัณฑ์ชนิดผง", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2015