การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ

Publish Year International Conference 1
2010 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, "Emerging and re-emerging enteric diseases in broiler chickens", The 36th International Conference on Veterinary Sciences 2010 (ICVS 2010), 4 พฤศจิกายน 2010, นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ: แนวทางการประเมิน การวินิจฉัย และการควบคุมปัญหา", การประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 2, 10 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย