โครงการประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โครงการวิจัยย่อย: การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน