การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, "YC ภาคีที่ต้องการการพัฒนา เพื่อผดุงรักษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย