การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย

Publish Year International Journal 2
2016 exพัชรี ว่องระวัง, exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, exณิรวัฒน์ ธรรมจักร์, exพรสวาท วัฒนกูล, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Oxidation states of Fe and Ti in blue sapphire", Materials Research Express, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 026201-026201
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "XAS study on Cr3+ local environment in ruby samples", GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, ปีที่ 73, ฉบับที่ 13, มิถุนายน 2009, หน้า A1421-A1421
Publish Year International Conference 6
2019 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อุมาพร พลายระหาร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Update on Fe and Ti Oxidation States in Ruby and Blue Sapphire", INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL CONFERENCE, 27 - 31 สิงหาคม 2019, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fe2+ and Fe3+ oxidation states on natural sapphires probed by X-ray absorption spectroscopy", 2016 International Electrical Engineering Congress, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapong Monarumit, "X-ray Absorption Spectroscopy on Some Gem Materials", International Conference on Emerging Trends in Physics, 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, Cuddalore สาธารณรัฐอินเดีย
2012 exNatthapong Monarumit1, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Be on the Cr K-edge in synthetic ruby samples", The 3rd International Gem & Jewelry Conference (GIT2012), 12 - 16 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNatthapong Monarumita, exWantana Klysubunb, exChanapa Kongmark, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLICATIONS OF X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY ON BLUE SAPPHIRE SAMPLES FROM DIFFERENT GEOLOGICAL ENVIRONMENTS", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaksana Chaiyabutr, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Gamma Irradiation on Tourmaline Colors", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dielectric constant of Doped Alpha Alumina Samples", International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22 - 25 เมษายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย