การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ

Publish Year National Conference 2
2008 exดนัย กลิ่นผกา, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exสุกุล นุดสมบัติ, exวิเชษฐ คำเสียง, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภัทรณัฏฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exวัชรียา อภัยจิตต์, "ไอโซเทอร์มการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย