Conference

Article
การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
20 - 21 ตุลาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-