การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exWorayut Saibuatrong, "Life Cycle GHG Emission Model for Transportation Fuel: A Case Study of Diesel and Gasoline Production in Thailand", 19th National Chemical Engineering Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย