การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 303-312