การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์