การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของรถแทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทยด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเเละปรับปรุงคุณภาพของรถเเทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทย ด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกิตติคุณ ประเสริฐกาจน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย