การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

Publish Year National Journal 1
2009 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกิจการของคนไทยและกิจการร่วมทุนกับต่างชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ", วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 15-26