โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่งแปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อขยายฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Exposure assessment in Thailand: An update on food consumption database development.", Seminar on Hot Topics on Food Safety & 8th ASEAN Food Safety Standards Harmonization Workshop, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2009, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

แสดงความคิดเห็น

(0)