รูปแบบการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง