การเตรียมหลักสูตรการจัดการเกษตรแบบมีสัญญาตามถนนหมายเลข 9 ลาว - ไทย

Publish Year National Conference 1
2008 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การเตรียมหลักสูตรเกษตรแบบมีสัญญาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก", ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก, 18 กันยายน 2008, เมือง สกลนคร ประเทศไทย