การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการเป็นทางเลือกใหม่สำหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exKhumrungsee, N, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exKainoh, Y, exSaguanpong, U, "Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)", JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 260-263
2010 exNutchaya Kumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Yooichi Kainoh, exSaguanpong U, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Toxicity of ethyl-acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua H?bner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 75, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 405-410
2008 exSiriarcharungroj S, exChuaysuwan V,, exSudthonghong C,, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) extract on guppies, Poecilia reticulate.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008
2008 exRachokarn S,, exPiyasaengthong N, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Impact of botanical extracts derived from leaf extracts Melia azedarach L. (Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) on populations of Spodoptera exigua (H?bner) (Lepidoptera: Noctuidae) and detoxification enzyme activities.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 451-457
Publish Year National Journal 1
2009 exNutchaya Khumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) Against Spodoptera exigua H?bner (Lepidoptera:Noctuidae): Toxicity and its Detoxifying Enzyme Activities", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal), ปีที่ 37, ฉบับที่ suppl, มีนาคม 2009, หน้า 50-55
Publish Year International Conference 3
2010 exNutchaya Kumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exYooichi Kainoh, "Toxicity of Jatropha gossypifolia L. leaf extracts on Spodoptera exigua (Hubner) and Meteorus pulchricornis", 62nd International Symposium on Crop Protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Research Trends in botanical insecticides as an alternaive insect control tool in thailand", neem extract and other botanical insecticides for sustainable pest control tool, 10 - 14 มีนาคม 2009, ญี่ปุ่น
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae)and Cleome viscosa L. (capparidacae) extract on Guppies Poecilia reticulata", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม