ผลกระทบของชนิดและความหนาแน่นของดินต่อประสิทธิภาพการดักตะกอนของหญ้าแฝก