การใช้คอมพิวเตอร์วัดอุณหภูมิควบคุมระบบปิดเปิดอลูมิเน็ต