ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค