การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนแบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม

Publish Year International Journal 2
2012 exWanida Limmun, exJohn J. Borkowski, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Using a Genetic Algorithm to Generate D-optimal Designs for Mixture Experiments", Quality and Reliability Engineering International, ปีที่ 2012, ฉบับที่ Online, สิงหาคม 2012
2011 exJ.J. Borkowski , exP. Turk, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Using Weak and Strong Heredity to Generate Weighted Design Optimallity Criteria for Response Surface Designs", Journal of Statistical Theory and Applications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 163-192
Publish Year National Journal 1
2015 exวาศินี ประดับศรี, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแผนแบบพื้นผิวตอบสนองขนาดเล็กสำหรับตัวแบบกำลังสองเต็มและตัวแบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 362-376
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exWasinee Pradubsri, "A Comparison Study of Response Surface Designs for the Full Second Order Model and a Set of Reduced Models in a Spherical Region by Variance Dispersion Graph", International Conference on Business, Big-Data, and Decision Sciences (ICBBD). Tokyo University of Science, Tokyo, Japan. 22-24 August 2019. , 22 - 24 สิงหาคม 2019, Tokyo ญี่ปุ่น