การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exศรุต ธรรมจำรัส, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, exอัจฉรา ภาวศุทธิ์, "การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย