การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม