อาการสุกไม่สม่ำเสมอในทุเรียน

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exPakcharoen, A, exMohpraman, K, exTisarum, R, "The Effect of Shading and Leaf Flushing on the Ripening Pattern of Durians", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 365-371