การศึกษาระดับ acute phase proteins ที่สำคัญ ในไก่ไข่ สายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย และการนำค่าดัชนีของการอักเสบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพของไก่ในระดับฝูง

Publish Year National Conference 2
2010 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ", การสัมมนาวิชาการสัตว์เศรษฐกิจทางด้านสัตว์ปีก, 10 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exOrawan Booddee, exSomyos Kankhuntod, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009