การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media)

Publish Year International Journal 4
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms", WATER RESOURCES RESEARCH,, ปีที่ 40, กันยายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Early breakthrough of colloids and Bacteriophage MS2 in a water saturated column", WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 40, กันยายน 2004, หน้า 0-0
2003 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in unsaturated porous media: A pore scale observation of processes during the dissolution of air-water interface", WATER RESOURCES RESEARCH,, ปีที่ 39, ฉบับที่ 12, กันยายน 2003, หน้า 0-0
2003 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in saturated porous media: A pore-scale observation of the size exclusion effect and colloid acceleration", WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กันยายน 2003, หน้า 0-0
Publish Year International Conference 1
2005 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms", European Geosciences Union General Assembly 2005, 24 - 29 เมษายน 2005, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 3
2011 exบรรจบ กิติกาศ , inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของรูปแบบปริมาณน้ำฝนต่อการคาดการณ์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารมลพิษ ในน้ำใต้ดิน บริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้แบบจำลอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 1. method development", Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 2. examples of application", Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย