การใช้ไคโตที่ยึดเกาะด้วยเอนไซม์ในกระบวนการลดสีในน้ำเสียจากดรงงานฟอกย้อม