โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์และรายงานประสิทธิภาพการจราจรเครือข่ายยูนิเน็ต

Publish Year International Conference 4
2005 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Responsiveness and TCP-friendliness problems of Multi-Rate Multicast Congestion Control Protocols (PLM vs. ERA)", International Conference on Asian Language Processing and Information Technology (ALPIT2005), 28 มิถุนายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Providing Responsiveness, Efficiency in Network Utilization and Fairness for Layered Multicast Providing Responsiveness", International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2004), 1 กรกฎาคม 2004, Florida ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2000 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exSuthiphol Warangrit, "Measuring Thai Web using NontriSpider", International Forum cum Conference on Information Technology and Communication, 1 - 4 สิงหาคม 2000, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2000 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSuthiphol Warangrit, "Measuring and Analysis of the Thai World Wide Web", The Asia Pacific Advance Network(APAN2000), 22 - 25 สิงหาคม 2000, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 5
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Experiences in OpenVPN Development", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Linux Implementation of P2P Detection and Traffic Shaping", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "โครงแบบการควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายแบบบูรณาการ", The Third Conference on Internet Technology (CIT2006), 11 มกราคม 2006, พะเยา ประเทศไทย
2003 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Data Partition and Job Scheduling for Balancing Load on Cluster of Web Spiders", National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC-2003), 1 ตุลาคม 2003, ชลบุรี ประเทศไทย
2003 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Structure Properties of the Thai WWW: The 2003 Survey", The Conference on Internet Technology (CIT2003), 1 พฤษภาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย