การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางแบบกดโดยกระบวนการเติมวัสดุ

Publish Year National Conference 3
2010 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exจังหวัด เจริญสุข, exสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, "การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบไม่เป็นทรงตันโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, exจังหวัด เจริญสุข, "การปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรงแม่พิมพ์โดยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุแบบสลับชั้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "Hollow-Shape Molds by Layer Manufacturing Process", ME-NETT#23 National Mechanical Engineering Network Conference, 4 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย