การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี